Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 2.2.1903 [2.2.[190]3]
Contenu du document