Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 02/02/1903 [2.2.[190]3]
Content