Bach, Johann Sebastian: Johann Sebastian Bachs Clavier-Uebung bestehend in Praeludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Guiguen [!], Menuetten und andern Galanterien 1sten [...] : Partita III A moll. 1750 - 1800 [o.D. [1750-1800]]