Rechnung für Herrn Professor Dr. K[arl] Lamprecht / H[ermann] Heyfelder. Berlin, den 14. Sept[em]b[e]r 1896
Content
There is no content avaibable here yet.