Lamprecht, Karl: . Rom. L[eipzig-]G[ohlis], 20.5.[18]98