Buchholz, Gustav: [Darauf:]. Leipz[ig]. [Leipzig], 23.6.[18]96