Thayer, Alexander Wheelock: . Toujours Perdrix. Trieste. o.O., o.D. [1879]