Lamprecht, Karl ; Buchholz, Gustav: . Leipzig, 23. Mai 1900