80 Historias biblicas or dal nov testamaint in immitaziun da Iohannes Hübner / missas insembel et accompagnadas con cuortas annottaziuns tras Joh[ann] Fri[e]d[rich] Ulr[ich] Vital. Strada : Wahl, 1844