Edzna, Stela 3 / Edzna, Stela 3, Fragment 2. undated