Nāma-i Farhangistān : Vol. 5: 5. Jahrgang (1326hš). Tihrān