Nāma-i Farhangistān : Vol. 1: 1. Jahrgang (1322hš). Tihrān