Rein, Gustav Adolf: . Jena, 14.12.1913 [14./12.[19]13]
Inhalt