Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 2.2.1900 [2.2.1900]
Inhalt