Neuwirth, Josef: . Prag, 17.1.1890 [17. Januar 1890]
Inhalt