1 Hit for Place = "Coblenz, Rheinischer Bahnhof [Poststempel]" or Place = "Koblenz, Rheinischer Bahnhof" and Collection = Handschriften, Autographen, Bilder

jump to filter-options