Titres

zu den Filteroptionen
Recherche: Lieu = Stadt Wesselich [wohl Wesselitz] ou Lieu = Wesselitz et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder