3665 Titres

zu den Filteroptionen
Recherche: Lieu = Leipzig [Poststempel] ou Lieu = Leipzig et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder