1586 Titres

zu den Filteroptionen
Recherche: Lieu = Berlin W. 30, Neue Winterfeldstrasse 7 ou Lieu = Berlin et Collection = Handschriften, Autographen, Bilder