Edzna, Stela 14 / Edzna, Stela 14, Lower fragment. 1982