Edzna, Miscellaneous Sculpture 1 / Edzna, Miscellaneous Stone 1. 1987