Edzna, Miscellaneous Sculpture 8 / Edzna, Monolithic Stone Frame. 1990