Edzna, Stela 3 / Edzna, Stela 3, Fragment 1. undated