Tikal, Stela 22 / Tikal, Stela 22 and Altar 10. 1978