San Pedro, Miscellaneous Sculpture 4 / San Pedro Dzitbalche, Miscellaneous Sculpture 4. 1980