Edzna, Stela 22 / Edzna, Stela 22, upper fragment. 1990