Edzna, Stela 1 / Edzna, Stela 1, upper fragments. 1990