Kitāb al-luʼluʼa al-bahīya fī-'t-tarātīl ar-rūḥīya / Yūḥannā Ǧirǧis wa Ǧibrān Afandī Niʻmatallāh. Miṣr : Maṭbaʻat at-Taufīq, 1896 = 1613
Contenu du document
There is no content avaibable here yet.