al- Ādāb al-ʻarabīya fi-'l-qarn at-tāsiʻ ʻašar / li-'l-Ab Lūwīs Šaihū al-Yasūʻī = par le P. L. Cheikho s.j. Bairūt = Beyrouth : al-Maṭbaʻa al-Kātūlīkīya li-'l-Ābā' al-Yasū'īyīn = Imprimerie catholique, 1908