Katalogi K̕art̕velt̕a Šoris Cera-kit̕xvis Gamavrc̕elebelis Sazogadoebis cignt̕-sac̕avisa / šedgenili D. Karičašvilis mier. Tp̕ilisi : Scr.-mbeč. A. Čut̕at̕elajisi, 1905
Inhalt