Vagharshapat kʻaghakʻamayr Hayastani : Hator Arajin / handerdz ashkharhagrutʻeamb Ayraratean nahangi. Ashkhatasireatsʻ Abēl Arkʻepiskopos. Vagharshapat : i Tparani Srboy Katʻughikē Ējmiatsni, 1874