Kristonēakan vardapetutiwn handerdz araberēnov : manr tghayots hamar. Herusaghēm : i tparani arak'elakan at'oroy S. Yakovbeanc', 1870