Patmagrouthiun anc̣ic̣n iuroc̣ eu Natr-Sahin parsic / Abraham kat'oġikosi kretac'woy. i Vaġaršapat : i tparani srboy kat'oġikê êjmiacni, 1870