Grigor <von Narek>: Srboy hôrn meroy Grigori Narekay Vanic'vanakani matenagrowtíwnk'. i Venetik : i tparani srboyn .Gazarow, 1840