Zaslugi gruzinskago monashestva i monastyreĭ dli'a' otechestvennoĭ t's'erkvi i obshchestva / E. K. Tiflis : Saradze, 1899