Moḫilûa c̣mindatha da sḫûatha aġmosawlethisa adgiltha, Timothesgan khartlis mthawarepiskoposisa / Timothe Gabašwili. [Hrsg.:] Platon Joseliani. Thphilisi : Stambasa šina kawkasiis namestnikis kancelariissa, 1852