'Ebed-Jesū'Hajjāt, Gíjūrgīs: Eggartā qat̲ōlīqaitā d-Mār Gīwārgīs ʻAb̲dīšōʻ V. Patrīyarkā d̲-Bab̲el d-Sūryāyē d̲-Mad̲něh̦āyē hē Kaldāyē d̲a-l-wāt̲ ah̦h̦ē sūryāyē d̲-met̲qannēn Nesț [...]. Mossoul : Impr. des Pères Dominicains, 1895