Verouchenie, bogosluzhenie, chinopolozhenie i pravila tserkovnago Blagochiniya egipetskikh Kristian (Koptov) / [by] A.P.U. St. Petersburg, 1856