Picom nte nitheotokia nem kata taksis nte piabot khoiak / ed. by Raphael Tuki. Roma, 1764