Johannes <Chrysostomus>: E theia leitourgia tou en agiois patros emon Ioannaou tou Hrisostomou. [Rom : Propaganda], 1839