Johannes <Chrysostomus>: E theia leitourgia tou en agiois pateron emon Ioannou tou Chrysostomou, Basileion tou Megalon ... [Wien] : Fiyanna, [1862]