Niqulā Ṣ-Ṣāíġ Ar-Rāḥib, Al-Quss: Dīwān : al-ab al-fāḍil wa-l-ʻālim al-ʻāmil aṣ-ṣāliḥ ad̲-d̲ikr al-ḫūrī Nīqūlaws aṣ-Ṣāíġ. Bairūt : Impr. Catholique, 1859