Āyanda : maǧalla-i siyāsī wa millī-i māhāna bā qismathā-i tārīḫī, adabī, iǧtimāʻī, iqtiṣādī wa ġaira. Tihrān : Maǧlis, 1.1925/26=1304/05 - 4.1959/60=1338/39 = 1-46; 5.1979=1358 - 19.1993/94=1372; damit Ersch. eingest.