Bormann, Eugen: Postkarte an Professor Carl Justi, Lindenhotel, Schadowstr. Berlin, 15/03/1872
Content