[Quittung, den Alumnus Karl Lamprecht betreffend]. Pforta, [1871]
Content