[Quittung, den Alumnus Karl Lamprecht betreffend]. Pforta, 30.9.1869 [den 30. S[e]p[tem]ber 1869]
Contenu du document