[Manuskripte zum Katalog rheinischer Handschriften] : . Postkarte an Herrn Dr. K[arl] Lamprecht in Bonn, Arndtstraße 11 / [Karl Lamprecht] / K. H. [Konstantin Höhlbaum]. Köln, 27/06/1881 [den 27. Juni [18]81]
Content