[Manuskripte zum Katalog rheinischer Handschriften] : . Brief an Herr[n] Doctor [Karl Lamprecht] / [Karl Lamprecht] / Dr. Conr[ad] Cüppers. Trier, 27/07/1882 [den 27. Juli 1882]
Content