Lamprecht, Karl: Brief an Geheimrat Professor Dr. Lamprecht in Montreux : . Leipzig, Kurprinzstraße 10. Montreux, septembre 1912 [o.D. [September 1912]]
Contenu du document