Platky, Eugen: . Leipzig, 2.3.1911 [2. Maerz 1911]
Inhalt