Buchholz, Gustav: . [Leipzig], 10/02/1900 [10.2.1900]